Marin forsøpling er et enormt problem. I tillegg til å rydde bort plast, må vi hindre tilsig av ny. Derfor er det knuslete med kun 5 millioner mer til bekjempelse av havplast, slik regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2020.

NFKK og interesseorganisasjonen KS Bedrift mener det trengs langt flere midler og tiltak for å komme noen vei i innsatsen mot marin forsøpling, både når det gjelder opprydning og forebygging.

– Alt havner til slutt i havet, sier daglig leder i NFKK, Anna Ljunggren. – Derfor er det viktig at innsatsen ikke rettes mot kun bistandsprosjekter og plasten som flyter i havet og havner i strandkanten. Også forsøpling på land må håndteres bedre, legger hun til.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å bruke penger på:

  • Innsats i land som ikke har gode avfallsløsninger for å begrense tilsig til havet
  • Fiskeridirektoratets opprydningtokt
  • ‘Fishing for litter’ – så man kan levere avfall i havn som man plukker med seg når man er ute på havet

– Det er bra med bevilgninger og at Norge aktivt bruker bistandspolitikken til å begrense tilsig av plast til hav, påpeker Anna Ljunggren. – Det er også godt at tiltaket ‘Fishing for litter’ videreføres, legger hun til.

Alle skal ta med seg eget avfall fra sjøen, og ‘Fishing for litter’ gjør det mulig å ta med seg mer enn eget avfall inn til havn. Fiskeridirektoratet skal også styrke sitt arbeid med opprenskningstokt. Det er altså mye bra i forslaget til statsbudjett for 2020, men ikke nok til å løse problemet med marin forsøpling.

Se regjeringens forslag til innsats mot marin forsøpling i statsbudsjettet for 2020

Alt havner i havet

– Regjeringen tar bare fatt i én del av forsøplingen, ved å skille på marin forsøpling og annen forsøpling, fortsetter Ljunggren.

Økt kunnskap om hva som kastes, hvorfor og hvilke tiltak som fungerer best er avgjørende for å begrense forsøpling. Det gagner kystkommunene at sjokoladepapiret som ble «mistet» på fjellet aldri følger vassdrag og tilslutt havner i havet.

Kystkommunene må støttes

Noen kystkommuner har store kostnader med opprydning og innsamling av forsøpling. NFKK deler Hold Norge Rent sitt ønske om bedre løsninger så kystkommunene har mulighet til å rydde skikkelig. I dag vil det til syvende og sist stå mellom sykehjem, barnehage og skole – eller opprydning i fjæra. Det er ingen holdbar løsning.

Les også Hold Norge Rents kommentar til statsbudsjettet.