Den 2. september er det innspillsmøte i Bergen i forbindelse med ny stortingsmelding om vekst i Havbruksnæringen. I mai var det et tilsvarende møte i Bodø.I pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet står det:
– Eg ønskjer innspel om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Fiskeriministeren inviterer til innspelmøte om ny melding til Stortinget.Hovudmålet med meldinga er å drøfte korleis Noreg kan auke verdiskapinga ved å fremme ein ny og føreseieleg politikk for kapasitetsvekst.
Møtet er ope og alle som er opptatt av dei framtidige rammevilkåra til havbruksnæringa er velkomne til å dele tankar og idear og drøfte politikk med fiskeriministeren.