Nettverk fjord- og kystkommuner har oversendt til partiene konkrete forslag til programarbeidet. NFKK er opptatt av at partiene inkludere i sine partiprogrammer viktige tema som vil bidra til å styrke kystkommunene.

Dette er teksten som er oversendt programkomiteene: 

Kommunene ønsker på vegne av sine innbyggere å ta del i verdiskapingen

Oppdrettsnæringen er viktig for å sikre næringsutvikling og arbeidsplasser langs kysten. Kommunene som er med i Nettverk fjord- og kystkommuner er opptatt av at det legges til rette for oppdrettsnæringen i sine sjøområder for å kunne utvikle næringen videre. Samtidig er kommunene opptatt av å sikre inntektsgrunnlaget for kommunene for å kunne gi innbyggerne et nødvendig servicetilbud. Arealavgift på oppdrettsanlegg er en viktig inntektskilde for å sikre gode tjenester, bosetting og rekruttering i kystkommunene. Skal kommunene sette av areal til oppdrettsnæringen er det viktig at næringen bidrar økonomisk og direkte til lokalsamfunnet gjennom en arealavgift. Det gir kommunene insentiver til å tilrettelegge for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringa, slik de aller fleste synes å ønske. Dessuten viser en ny analyse fra Kontali Analyse AS at det er meget god økonomisk bæreevne i laksenæringen til en slik arealavgift.

Nettverk fjord- og kystkommuner har nedenfor satt opp forslag til programpunkter som vil bidra til å styrke utviklingen av norsk oppdrettsnæring i samarbeid med vertskommunene:

  • Lokal forankring ved etablering og utvidelse av oppdrettsanlegg er viktig.
  • Kommuner som har stilt sin sjøallmenning til disposisjon for storsamfunnet og oppdrettsnæringa skal ha en rimelig andel av de verdier som skapes lokalt. Det er rimelig at kommunen får en arealavgift for å sikre at noen inntekter forblir lokalt. I dag er det mange kommuner som har svært marginale inntekter av aktiviteten i oppdrettsnæringen pga sentralisering av eierskap og struktur.
  • Oppdrettsnæringen har en inntjening som gjør det forsvarlig å innføre en avgift i størrelsesorden lik minimum det skotske avgiftsnivået (0,17 øre pr kilo laks som produseres).
  • Oppdrettsnæringen og kommunene må samarbeide om gode løsninger som sikrer at lokalsamfunn får inntekter til å opprettholde og utvikle sine tjenestetilbud.
  • Vertskommunene skal settes i stand til å ivareta lokalsamfunnets interesser gjennom planleggings- og søknadsfasen ved etablering av oppdrettsanlegg.
  • Kommunene bør så langt som mulig basere sin økonomi på egne inntekter. Det må derfor gis mer rom for innføring av lokale skatter og avgifter, herunder skattlegging for bruk av lokale naturressurser.
  • Kommunene skal på samme måte som ved andre utbyggingsprosjekt også ha planmyndighet for tiltak etter plan- og bygningsloven for å sikre en lokaldemokratisk legitimitet og bidra til at tiltaket tilpasses lokale behov og prioriteringer.