Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt høringsuttalelse til NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Et offentlig utvalg ble oppnevnt 11. juni 2021 for å vurdere utviklingen av strømnettet. Utvalget ble gitt følgende mandat: «Utvalget skal legge til grunn at strømnettet fortsatt skal utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte i tråd med energilovens formål.

Olje- og energidepartementet mottok utvalgets utredning den 14. juni 2022. Utredningen fra Strømnettutvalget inneholder forslag til tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Videre vurderer utvalget prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen. Utvalget foreslår mulige forbedringer ved systemet for tilknytningsplikt. Utvalget foreslår enkelte lov- og forskriftsendringer.

Utvalgets vurderinger har vært ute på høring med frist 30. september.

NFKK har i innspillet særlig etterlyst en tydeligere og mer strategisk nasjonal plan for utviklingen av energifeltet. Og det haster med å få en slik plan på plass, for å avklare rammevilkår og risikoforhold som er mer forutsigbare. Inntil en slik plan foreligger, så må forbedret tilgang på kraft prioriteres til næringer som vi skal og må leve av i framtiden.

NFKK høringsuttalelse finner du her…

Foto: Unsplash / Håkon Sataoen