Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023:3 Mer av alt – raskere

Energikommisjonen ble oppnevnt 11. februar 2022, og fikk i oppdrag å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.. Utvalgets utredning ble sendt på høring 1. februar 2023.

NFKK har avgitt høringsinnspill, denne finner dere her…