Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalgets utredning ble sendt på høring 19. september 2022.

NFKK har avgitt høringsinnspill, denne finner dere her…  

Foto: Unsplash