Regjeringen har i dag lagt frem en melding om utviklingen av norsk havbruksnæring. Det er positivt at regjeringen fremmer en modell som gir en forutsigbar vekst for næringen og at det skal skje på miljøets premisser. Det som ikke ble fremmet, men som Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) hadde klare forventinger om, var en avklaring om arealavgift til kommunene. Dette er nå utsatt til revidert statsbudsjett.

For Nettverk fjord- og kystkommuner (et nettverk av 57 kystkommuner), er det avgjørende at regjeringen fremmer et forslag om en årlig arealavgift i revidert statsbudsjett. Vi minner om at flertallet i kommunalkomiteen på Stortinget vedtok en merknad som slår fast at kommunene må ha en årlig del av verdiskapingen fra havbruksnæringen. Partiene som vedtok dette var FrP, H, V og KrF. At det nettopp er regjeringspartiene med sine samarbeidspartier som har støttet dette prinsippet gjør at NFKK har høye forventninger til et godt resultat i revidert statsbudsjett. NFKK forventer at det kommer en årlig arealavgift som tilfaller kommuner med eksisterende havbruksanlegg og fremtidig anlegg.

I forbindelse med vedtaket i desember 2014 uttalte leder av kommunalkomiteen, Helge Andre Njåstad (FrP): -Skal me lykkast, må det gode samspelet med kommunane som set av areal til havbruk halda fram. Difor har regjeringa i sin plattform offensivt sagt at kommunar som stiller areal til disposisjon for næringa bør oppleve større positive ringvirkningar frå aktiviteten.

I flertallsmerknaden fra kommunalkomiteen står det også: «Fleirtalet i komiteen gjev uttrykk for at det er positivt at regjeringa har starta arbeidet med å la kommunane få ein større del av konsesjonsavgifta. Men det hjelper fyrst og fremst dei kommunane som tildeler nye areal no og kommunar som har vore positive til oppdrett over mange år og dermed disponert masse areal nyter ikkje godt av den ordninga.»

At et flertall i komiteen viser en grunnleggende positiv holdning til en årlig arealavgift for eksisterende og nye oppdrettsanlegg gjør at NFKK har klare positive forventninger til utfallet i revidert statsbudsjett. Vi har også grunn til å være positive med utgangspunkt i at samarbeidspartiene har programfestet at de støtter en arealavgift til kommunene. Det gjenstår nå å se om de følger opp sine løfter overfor kommunene.

Pressemeldingen slik den ble sendt fra NFKK 20.03.2015

Viktig å følge opp vedtak om arealavgift mars 2015