I pressemelding datert 15. oktober fra den nyslåtte fiskeri- og havministeren, kan vi lese følgende: I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner (Foto: iStock).

Statsråden uttaler følgende:

– Havbruksnæringen har stor betydning for norsk verdiskaping, og det er viktig at de som høster av våre felles ressurser legger igjen et lokalt vederlag som gir lokale ringvirkninger. Vi ønsker at mer av pengene fra salg av ny kapasitet går til kommunene. Vi vil gå gjennom fordelingen av midlene til Havbruksfondet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Vi er glad for uttalelsene fra den nye fiskeri og havministeren. Det viser at den nye regjeringa har lyttet til nettverk fjord og kystkommuner (NFKK). De uttrykker dermed anerkjennelse for vertskommunenes rettferdige krav til en større andel av vederlaget som betales for økt produksjonskapasitet, sier styreleder Ole Haugen i NFKK.

Om havbruksfondet

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra salg av ny produksjonskapasitet i havbrukssnæringen.

 Fakta om årets utbetaling

  • Årets utbetaling fordeler 1 milliard kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 140 kommuner og sju fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntekter fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2020. Stortinget besluttet at at kommunene skulle få en fast sum til fordeling i fjor og i år. I fjor ble det utbetalt 2,25 milliarder kroner.
  • Fra 2022 har Stortinget besluttet at kommunene vil få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg skal kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.
  • En betydelig andel (220 mill. kroner) går i år til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2021

På nettsidene til Fiskeridirektoratet kan du se hvor mye din kommunene vil få.