Tirsdag gjorde næringskomiteen på Stortinget et svært viktig vedtak. Flertallet stemte for å innføre en eksportavgift på rund laks og ørret fra 2018! Inntektene skal gå til havbruksfondet og fordeles gjennom det.

Med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet samlet alle partiene seg om følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.»

Dette er et viktig gjennomslag for NFKK og noe det har vært jobbet mye med i det siste.

Les hele innstillingen fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen.