Utbetalingene fra Havbruksfondet for i år er basert på innbetalinger til fondet i 2018. Det anslåtte beløpet på 458,5 millioner er 7 millioner kroner lavere enn tidligere anslått. Det går frem av revidert nasjonalbudsjett som ble presentert 14. mai.

– Vi er kjent med at veldig mange kommuner er i gang med å planlegge innbetaling fra Havbruksfondet i 2019, sier Anna Ljunggren, daglig leder av NFKK. – Men det er svært utfordrende å gi indikasjoner på hva den enkelte medlemskommune vil få utbetalt i 2019. Det er først klart i september, legger hun til.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett står det videre at Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet i oktober hvert år i henhold til nærmere fastsatte retningslinjer.

Fiskeridirektoratet skriver følgende om tildelingen:

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er:

• kommunene 87,5 %
• fylkeskommunene 12,5 %

Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB (maksimalt tillatt biomasse) innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune.

Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

I revidert nasjonalbudsjett vises det til at man i 2013 utlyste tildeling av 45 grønne oppdrettstillatelser. Vedtak om utbetaling for kommunenes andel av inntektene gjøres etter hvert som tillatelsene er lokalisert. I 2018 ble det utbetalt 32,1 millioner kroner mindre til kommunene enn anslått.

Det gjenstår å utbetale 93,6 millioner kroner. Nærings- og fiskeridepartementet forventer at alle gjenstående tillatelser lokaliseres og utbetales i løpet av 2019.

(Foto: Norsk havbruksfond)