Regjeringen utlyste i 2013 en ny runde for tildeling av grønne oppdrettstillatelser, hvor Fiskeri- og næringsdepartementet la til grunn at et konsesjonsvederlag skal tilfalle de kommuner hvor de nye tillatelsene blir lokalisert.

Tildelingen omfattet 45 nye tillatelser som vil gi til sammen 483 millioner kroner til fordeling på landsbasis, tilsvarende et vederlag på 10,7 millioner kroner per tillatelse.

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) hvor de fleste av kommunene i Kysten er klar er medlem, har prinsipielt uttalt at dette vederlaget burde blitt fordelt blant samtlige oppdrettskommuner, etter en fordelingsnøkkel som vektlegger andel av produksjonen.

Strategigruppen i Kysten er klar behandlet saken i sitt møte 11.6.2014, hvor en fordelingsnøkkel som tilgodeser samtlige kommuner som har oppdrett av laks i sjøen lokalisert til kommunen, ble diskutert.

I møtet ble det lagt fram et forslag til fordeling av konsesjonsvederlaget, basert på totalt godkjent tilrettelagt produksjonsvolum(MTB) per kommune.

Les mer om forslaget og Felles saksfremlegg til kommunestyrene i Kysten er klar-kommunene vedrørende «Konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser»