-Godset følger ikke politiske vedtatte veier, det følger den enkleste veien, var et av utsagnene som kom fra samferdselsminister Jon Georg Dale på høstkonferansen til NFKK.

Det var nesten en overtydelig og offensiv minister som møtte på NFKKs høstkonferanse sist fredag. Han var opptatt av at en må ha en helhetlig tilnærming til transport og infrastruktur, som han uttalte seg.

Regjeringen har gjennomført en transportreform, som han sa, men mente det fortsatt var mye å gjøre for å nå hovedmålene når det gjelder å flytte gods fra vei til sjø og bane. Her er det fortsatt dårlig resultat. Ministerens løsning var strukturelle endringer:

– Alle er for sin egen havn, alle er for transport på sjøen fra sin egen havn. Det resulterer i at godset er spredt, og båtene ikke kommer inn. Færre havner gir større godskonsentrasjoner, mente ministeren.

Dette ble også tatt opp og problematisert i spørrerunden der det bl.a. påpekt at dette vil være en motsetning til distriktspolitikken.

Fra salen ble det problematisert at staten nå bruker 20 mill. kroner på en slaktebåt som fører fisken rett fra mærkanten til kontinentet. Selv om ministeren lovet å se på saken, var han igjen tydelig på at en her har en målkonflikt og at en må ta et valg mellom mer fisk på sjø eller flere arbeidsplasser på land.

I spørrerunden ble ministeren også utfordret på fylkesveinettet og digital infrastruktur på kysten. Ministerne var klar på at det statlige nettet og det fylkeskommunale veinettet må sees i sammenheng. Ministeren var klar på at digital infrastruktur er svært viktig.

Ellers var han innom arbeidet med ny havne- og farvannslov, ny teknologi som grunnlag for både mer miljøvennlige skip og mer selvgående skip.

–Les uttalelse fra NFKKs høstsamling – Kystens infrastruktur