NFKK har fått utarbeidet en betenkning med forslag til endring i akvakulturloven knyttet til innføring av areal-/naturavgift for oppdrettsvirksomhet. Forslaget innebærer at NFKK fremmer krav om kommunal særavgift for oppdrettsanlegg for laks, ørret og regnbueørret som begrenses til sjøområder. En slik avgift bør hjemles i akvakulturloven og samordnes med inntektsskatten til staten, slik at ikke avgiften blir en økonomisk belastning for oppdrettsnæringen.

Betenkningen kan lastes ned her.