Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er den eneste organisasjonen som ivaretar fjord- kystkommunenes interesser. Som medlem i NFKK blir du medlem i et nettverk på over 75 fjord- og kystkommuner med felles interesser for forvaltning av kommunalt sjøområde. Gjennom medlemskap i NFKK kan din kommune bidra til å ivareta din og andre fjord- og kystkommuner sine interesser for fremtiden!


Nettverket har siden starten i 2009 arbeidet for at kommunene skal ha en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de kommunale sjøområdene. Dette har gitt resultater i form av opprettelsen av Havbruksfondet som gir 70 prosent av inntektene fra kjøp av vekst til kommunene. Men dette er en usikker ordning og NFKK jobber derfor med å få til en ordning som gir mer forutsigbare inntekter fra næringen til kommunene.

NFKK jobber også med viktige saker som:

  • Kommunenes forvaltningsansvar for sjøareal
  • Forholdet mellom oppdrettsnæring og villaksforvaltning
  • Flere lokale arbeidsplasser i oppdrettsnæringen
  • Marin forsøpling
  • Samferdsel og kommunikasjoner

«Vi har en arv å ta vare på og et samfunn som skal videreutvikles. NFKK skal være et verktøy for å ivareta fjord- og kystkommunenes interesser»

Ole Laurits Haugen

– ordfører på Hitra & styreleder i NFKK –