Medlemmene i Nettverk fjord- og kystkommuner fikk møte et sterkt politikerpanel på Gardermoen. Med statssekretær Amund Ringdal fra Nærings- og fiskeridepartementet og lederne fra både Kommunal- og Næringskomiteen på Stortinget, ble det en reell debatt mellom politikere som skal beslutte hvilket regime som skal gjelde i relasjonen mellom kystkommuner og havbruksnæringen.

For NFKK er det viktig å konstantere at det er bred politisk støtte til kystkommunene om at de skal kompenseres for arealbruken til havbruksnæringen. Forslaget i statsbudsjettet for 2014 bekrefter også dette med en kompensasjon til kommunene fra konsesjonsavgiftene knyttet til nye konsesjoner. Statssekretær Ringdal presenterte en kompensasjonsordning som vil gi kommunene det gjelder et betydelige bidrag til kommuneøkonomien. Utfordringen for kommunene er at det er et engangsbeløp. Det som gjenstår er å finne en varig løsning for kommunene med årlige inntekter fra havbruksnæringen – en sjøleie.

Advokat Caroline Lund var tydelig i sin innledning hvilken inntektsmodell hun mener kan fungere best for kommunene. Hennes anbefaling er en produksjonsavgift som er knyttet opp til akvakulturloven. Dette synspunkktet fikk også støtte fra medlemskommunene som var tilstede.

Leder av NFKK, Ole L. Haugen, takket for søtten fra politikerne og for NFKK blir det viktig å følge opp den politiske dialogen med tanke på å finne en løsning som alle havbrukskommuner er tjent med, ikke bare de som får nye konsesjoner, understreket han.

Forvaltning av marine ressurser
Et annet tema som ble diskutert på medlemsmøtet var prosjektet «Forvaltning av marine ressurser». Både Tvedestrand kommune og Havforskningsinstituttet understreket at det har vært gode erfaringer med de prosjektene som har vært gjennomført så langt. Nå rekrutteres det nye kommuner langs kysten, så vil du at din kommune skal være med i prosjektet er nå tidspunktet for å melde sin interesse.

Foredrag fra medlemsmøtet
TEMA: NY REGJERING – HVA BETYR DET FOR KYSTKOMMUNENE ?
Statssekretær Amund Drønen Ringdal
Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen
SKAL VI SEI NEI ?
Alta – hva nå?
KS sitt regionale arbeid og kontakt med kommunenettverk

Forvaltning av marine ressurser
Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen i Tvedestrand
Aktiv forvaltning av marine ressurser