Hel­ge And­re Njå­stad er politiker fra Fremskrittspartiet og ord­fø­rer i fis­ke­ri­kom­mu­nen Aus­te­voll i Hor­da­land. Han ble nylig kåret til årets kommuneprofil av Kommunal rapport. Njåstad har vært ordfører i Austevoll siden han var 21 år gammel og overtok da en kommune med skakkjørt øko­no­mi. Njåstad var også med å etablere Nettverk fjord- og kystkommuner og satt i styret i NFKK de første årene. I alt var fem personer nominert til årets kommuneprofil, der i blant ordfører Hallgeir Grøntvedt i Ørland kommune, som også er medlem i NFKK.

I Kommunal Rapport står det om Njåstad: Det er man­ge mil­li­onæ­rer på øye­ne i Aus­te­voll, men kom­mu­nen har slitt øko­no­misk i år­ti­er. Den har vært i Ro­bek si­den re­gis­te­ret ble opp­ret­tet i 2001. Et stort ak­ku­mu­lert un­der­skudd har vært ho­ved­pro­ble­met. Njå­stad har le­det ar­bei­det med å snu sku­ta, og i som­mer kun­ne kom­mu­nen for­la­te svartelista. Den øko­no­mis­ke snu­ope­ra­sjo­nen har ført til man­ge upo­pu­læ­re kutt. Sko­ler, bar­ne­ha­ger og eld­re­om­sorg er blitt ram­met, men Njå­stad har klart å ska­pe for­stå­el­se for nød­ven­dig­he­ten av inn­stram­nin­ge­ne gjen­nom god innbyggerdialog

Hans enk­le opp­skrift for en sun­ne­re øko­no­mi er å bru­ke litt mind­re enn man får inn hvert år, det som he­ter å set­te tæ­ring et­ter næ­ring. Frp og Njåstads opp­slut­ning har økt fra 33 pro­sent da han først stil­te til valg i 2003 til 47 pro­sent ved val­get 2011. Samtidig med ord­fø­rer­gjer­nin­gen har Njå­stad hele ti­den sit­tet i fyl­kes­tin­get i Hor­da­land, hvor han har vært le­der av fle­re ko­mi­te­er. Han nev­nes også som en mu­lig fis­ke­ri­mi­nis­ter der­som det skul­le bli re­gje­rings­skif­te neste år. Njå­stad er flink til å kom­mu­ni­se­re med inn­byg­ger­ne sine. Aus­te­voll har 4.800 inn­byg­ge­re. Ord­fø­re­ren har 3.800 ven­ner på Face­book, de al­ler fles­te inn­byg­ge­re i kom­mu­nen. Her in­for­me­rer han om alt som skjer i kom­mu­nen, som plan­for­slag, hø­rings­ut­ta­lel­ser, mø­ter og re­pre­sen­ta­sjons­opp­ga­ver. Han får ros og ris og be­skjed om ting som må fik­ses. Han drar i gang de­bat­ter og ber om inn­spill og ide­er. Njå­stad be­grun­ner slik hvor­for folk skal stem­me på ham: – Vi har fått til en po­si­tiv ut­vik­ling, og det er vik­tig å vise at vi kan få til mye i en li­ten kom­mu­ne også. Jeg sier vi, for det er ikke et so­lo­show å være ord­fø­rer.