Regjeringen har behandlet kommunene i tidligere Hordalands klage på fylkeskommunens planretningslinjer, som ikke ivaretok hensynet til havbruksnæringen godt nok. Kommunene har fått medhold.

I vedtaket fjernes mange av de planretningslinjene fylkeskommunen hadde vedtatt, og flere ble endret for å gi kommunene større grad av fleksibilitet i egne arealplaner. Departementets vedtak gir viktige føringer for andre fylkeskommunen som planlegger å vedta regionale kystsoneplaner.

Høsten 2017 vedtok Hordaland Fylkeskommune regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Flere kommuner var misfornøyd med planen, og påklaget vedtaket til departementet. Også Nærings- og fiskeridepartementet var kritisk, og fremholdt at planen ikke ivaretok hensynet til havbruksnæringen. Kommunal- og regionaldepartementet sin behandling av kommunenes klager kom forrige uke.

Regionale planer er ikke rettslig bindende

Fra sentrale myndigheter er det oppfordret til at fylkeskommunene og kommunene medvirker til planlegging av kystsonen i et regionalt perspektiv. Vedtas regionale kystsoneplaner må det foretas en avgrensing mellom fylkeskommunenes plankompetanse, og kommunenes planmyndighet.

Etter plan- og bygningsloven er det kommunen som har myndighet til å fastsett rettslig bindende arealplaner. Fylkeskommunen kan fastsette planretningslinjer som ikke er rettslig bindende, men som vil være retningsgivende når kommunene utarbeider egne arealplaner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak understreker at fylkeskommunene må merke seg denne arbeidsfordelingen, og at regionale planretningslinjer ikke kan utformes som bindende føringer for arealbruken.

I vedtaket heter det: «Departementet meiner og at uttrykk som «må» og «skal» bør brukast med varsemd i ein regional plan., sidan planen ikkje er juridisk bindande. Dette gjeld særleg i konkrete retningliner for arealbruken. Departementet har difor gjort fleire endringar i retninglinene for å klargjere at retningslinene for arealbruken ikkje er juridisk bindande for den kommunale planlegginga».

Advokat Lars S. Alsaker og advokat (H) Halfdan Mellbye slår fast følgende i iLaks 27. mars:

«Dette er et viktig og tydelig signal. Fylkeskommunen skal ikke være en planrettslig «overkikkador», og regionale planretningslinjer vil ikke i seg selv utgjøre grunnlag for innsigelse mot kommunale planforslag. Kommunal- og regionaldepartementet underbygger med andre ord at det er i kommunene sjøarealene skal styres og arealene til akvakultur fastsettes.»