Havbruksfondet skulle gi forutsigbare og stabile inntekter, men dette har ikke fungert, sier Ap leder Jonas Gahr Støre.

Det må snarest utarbeides og realiseres en løsning der vertskommunene sikres stabile, forutsigbare inntekter for å ha stilt areal til disposisjon for næringen og for å tilrettelegge for nytt areal også når det ikke er vekst, f.eks i form av et produksjonsvederlag, vederlag på ubearbeidet fisk, eksportavgift el, sier Gahr Støre.
Les mer om hva Ap-lederen mener om bla. nordområdene, havrommet og oppdrettsnæringen på Nordlys.no

Vi har tidligere fremmet forslag om arealavgift, men vi var en del av forliket i Stortinget i 2015 om opprettelse av et Havbruksfond. Hensikten var at det skulle gi forutsigbare og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrett, men vi ser at dette så langt ikke har fungert. Årsaken til at inntektene til havbruksfondet uteblir er at de er basert på vekst i form av eksisterende og nye konsesjoner. Næringen har i liten grad vekst nå. Det ligger som en forutsetning i det nye «trafikklys-systemet» at miljøstatusen i produksjonsområdene må være akseptabel før det kan komme ny vekst, og da må luseproblematikken løses. Utviklingskonsesjonene gir litt vekst, men siden de er uten vederlag gir de ikke inntekter til havbruksfondet, og dermed heller ikke til kommunene. På landsmøtet vårt ligger det inne flere forslag om å se på nye løsninger som skal sikre vertskommunene økonomisk kompensasjon, blant annet sørge for at havbruksfondet har inntekter også når det ikke er vekst.

Les hele intervjuet med Jonas Gahr Støre på Nordlys.no