Alle artikler

Kategorier

På rett kurs, men kystløfte uteble

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er fornøyde med at forslaget til ny transportplan (NTP) toner ned oppmerksomheten på store prestisjeprosjekter med store kostnadsoverskridelser på Østlandet, og over til en satsning på et helhetlig transportsystem i hele landet....

les mer

Webinar om fremtidens lokalsamfunn og årsmøte

Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer 21. april klokken 10.00 til webinar om fremtidens lokalsamfunn og årsmøte. Det siste året har vist oss at kommunene må ha god økonomi for å være beredt til å ta et svært stort ansvar ved pandemier. Året har også vist oss at...

les mer

Mitt skip er lastet med norske arbeidsplasser

Foto: Øyvinn Myge/NFD Nettverk fjord- og kystkommuner er skuffet over at fiskeri- og sjømatministeren ikke viser mer handlekraft når han i praksis velger å eksportere norske arbeidsplasser ut av landet. Regjeringens vedtak om å gi «Norwegian Gannet» dispensasjon fra...

les mer

Reiselivet vil blø uten «lys i husan»

- Satt på spissen så er det ikke tomme hus og nedlagte gårdsbruk kineserne kommer til Norge for å se, sier daglig leder i NFKK Anna Ljunggren. Organisasjonen hun leder har nå sendt høringssvar om den nye reiselivsstrategien. På oppdrag fra regjeringen har Innovasjon...

les mer

Les hva NFKK mener om distriktsnæringsutvalget

– Vi er helt enig i at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende- og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser, slår daglig leder Anna Ljunggren fast. NFKK presiserer at lokale skatteinntekter fra havbruk, vind- og...

les mer

Skjær i sjøen eller et hav av muligheter – Webinar

Nettverk fjord- og kystkommuner har gleden av å invitere til webinar onsdag 27. januar. Webinaret tar for seg mulighetene som ligger lang kysten frem mot 2030. Ved å bo ved og leve av havet har attraktive lokalsamfunn, med alt fra lune sommerdager og stormfulle...

les mer

«Direktesending pågår»

NFKK har utviklet et digitalt tilbud under koronakrisen. Her er daglig leder Anna Ljunggren i vårt "Studio". I midten av mars satte koronakrisen en stopper for fysiske kurs og seminarer. Dessverre måtte vi avlyse både årsmøtet vårt og høstsamlingen. Dette er viktige...

les mer

Våre fjorder og vår kyst er viktige for FNs bærekraftsmål

Vi trenger vekst i oppdrett og sjømatnæringen. Men bærekrafthensynet må ligge i bunn og være førende for utviklingen. NFKK har gitt innspill til fem av FNs 17 bærekraftsmål som regjeringen nå skal utarbeide til en norsk handlingsplan. Norge skal frem til 2030 og 2050...

les mer

Grønn vekst krever kystsatsing i NTP

Bærekraftig omstilling og vekst i de marine og maritime næringene krever satsning på kystinfrastruktur. Det slår NFKK fast i sin uttalelse om Nasjonaltransportplan 2022-2033. (Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene) Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) forventer...

les mer

Kyst-infrastrukturen må prioriteres sterkere

I statsbudsjettet får sjøtransporten mye god omtale, men det hjelper lite når det ikke er noe reelt skifte på tiltakssiden.  Det positive er at det fortsatt legges opp til å redusere utslippene fra sjøtransporten. Her er Norge langt fremme. Vi vet at prognosene viser...

les mer

Utbetalingene fra Havbruksfondet 2020 er klare

NFKK er fornøyde med utbetalingene fra Havbruksfondet i 2020. Og når vi ser 2020-2021 samlet er utbetalingene tilnærmet de samme som i 2018-2019. - Enkelte partier har tatt til orde for at havbrukskommunene skal ha en større andel av inntektene fra salg av...

les mer

Havbruksnæringene trenger distriktene

Oppdrettsnæringen og havbrukskommunene er gjensidig avhengig av hverandre. Når Sjømat Norge nå står sammen med NFKK om en produksjonsavgift så er det blant annet fordi næringen trenger kommuner som er positive til oppdrett og legger til rette for nye lokaliteter. Det...

les mer

Vi inviterer til «hav-i-nar»

Altså: et webinar om havets muligheter og havbrukskommunenes utfordringer og potensiale for utvikling og vekst. Nettverk fjord- og kystkommuner har vært gjennom et særdeles spennende år, med både fremleggelsen av havbruksskatte-utvalget og viktige føringer for...

les mer

Kystrute i opplag utfordrer lokalsamfunnene langs kysten

I forbindelse med nedstengningen av Norge på grunn av koronapandemien reduserte Hurtigruten kraftig sin aktivitet. Hurtigruten la 19. mars i ro alle skipene sine som går langs den norske kysten, med unntak av to skip som går i rute mellom Bodø og Kirkenes. Det er...

les mer

NFKKs høringsuttalese til revidert nasjonalbudsjett

NFKK og Sjømat Norge har levert felles høringsuttalelse til revidert nasjonalbudsjett. Les høringsuttalelsen under:  Sjømat Norge og NFKK ønsker med dette å levere høringssvar til regjeringens fremlagte reviderte nasjonalbudsjett, Meld. St. 2 (2019-2020). Vi er...

les mer

Regjeringen foreslår å innføre produksjonsavgift

– Det er gledelig at regjeringen innfører en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen fra 2022, sier styreleder Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). NFKK har i over ti år arbeidet for at kommunene skal få sin rettmessige andel av verdiskapingen i den...

les mer

NFKK vokser!

Flere og flere ser nytten av å delta i Nettverk fjord- og kystkommuner. Nettverkets arbeid gjennom ti år har gitt resultater og vi er nå svært sentrale i å utforme en ny beskatningsmodell for havbruksnæringen. Jo flere kommuner, jo større gjennomslagskraft. Vi er...

les mer

Kystinfrastruktur er motkonjunkturpolitikk for fremtiden

Uttalelse fra NFKKs årsmøte 2020: Kystinfrastruktur er motkonjunkturpolitikk for fremtiden Koronapandemien har skapt store utfordringer for det norske samfunnet, men det er også en mulighet til å satse mer på viktig infrastruktur. Havet er og blir en viktigere...

les mer

Neste vår med 50 + 1

Det nasjonale havbruksjubileet blir utsatt til neste vår. - Vi ser virkelig frem til å ta igjen dette jubileet. Det bli viktigere enn noen gang å vise hvor viktig havbruk er for Norge, sier Hitraordfører Ole Laurits Haugen. Denne våren er det 50 år siden den første...

les mer

NFKKs årsmøte avholdes digitalt 4. mai

På grunn av den pågående korona-epidemien har styret i NFKK besluttet å avholde årsmøtet digitalt. Årsmøtet finner sted på plattformen Zoom fra 12:00 - 14:00 den 4. mai. Medlemmer har mottatt informasjon om dette per epost. Ta gjerne kontakt med daglig leder Anna...

les mer

Staten må ta ansvar for grønn omstilling av ferjene

- Me reiser med ferje, ikke fordi med kan, men fordi me må, innledet Morten Storebø, styreleder i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, i høring om tiltak for en bedre fergepolitikk. Bakgrunnen for høringen var et representantforslag fra Senterpartiet med formål å sikre...

les mer

Klart flertall mot statlig grunnrente

Et klart flertall av høringsuttalelsen til NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk er imot innføring av en statlig grunnrente og peker på mindretallets forslag som en god og riktig skattemodell.  Da høringsfristen for NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk gikk ut 4....

les mer

– Oppdrettsnæringen har fått bedre kontroll med lakselusa

Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 4. februar hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn. -Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy...

les mer

Gratulerte nyutnevnt fiskeri- og sjømatminister

Geir- Inge Sivertsen fra Senja tar over som fiskeri- og sjømatminister. Daglig leder Anna Ljunggren var på slottsplassen og gratulerte den nyutnevnte statsråden. -For Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) som jobber for å bedre rammevilkårene til kommunene langs...

les mer

Sjømatnæringen vil ha arealleie for oppdrett

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) har kommet til enighet med Sjømat Norge og Norsk Industri  om et felles forslag om å innføre en arealleie for oppdrettsnæringen. Nettverk for fjord og kystkommuner har i mange år kjempet for at vertskapskommuner for oppdrett...

les mer

Ferjetilbudet er underfinansiert

NFKK frykter for samferdselstilbudet i distriktene når ferjetilbudet underfinansieres. Vi har derfor organisert et fergeopprop som nå nærmere 50 ordførere har skrevet under på. Ferjene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene og binder kystsamfunnene...

les mer

Havbruksbeskatning må være forutsigbar og vekstfremmende

Flertallet i Havbruksskatteutvalget har i for liten grad svart på Stortingets bestilling. Vi oppfordrer rikspolitikerne til å se til mindretallets forslag når utredningen skal behandles videre. Det skriver NFKK i en pressemelding som har vært på trykk i flere aviser....

les mer

– Staten tapper kystkommunene

Flertallet i Havbruksskatteutvalget stiller en ufullstendig diagnose og tilbyr feil medisin, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).   NFKK representerer havbrukskommunene i Norge, og reagerer på Havbruksskatteutvalgets...

les mer

Årets utbetaling fra Havbruksfondet er klart

- Årets utbetaling ble for de fleste langt bedre enn forventet. Det er NFKK godt fornøyd med. Vertskommunene bruker mye penger og ressurser på å legge til rette for næringen. Da er det også naturlig at vi får en rimelig andel av avkastningen, sier Ole L. Haugen,...

les mer

Lite oppdrettsnytt i statsbudsjettet

Regjeringen vil bestemme produksjonskapasiteten for laks og ørret i løpet av høsten 2019. Dette vil så legge grunnlaget for bevilgningene til Havbruksfondet i 2020. Det går frem av statsbudsjettet som ble presentert av finansminister Siv Jensen den 7. oktober. Mandag...

les mer

Oppdrett må gagne felleskapet, mener NFKK

– Vi bruker mye penger og ressurser på å legge til rette for slik næring. Da er det også naturlig at vi sitter igjen med noe av avkastningen når oppdretterne er etablert. Det sier Osen-ordfører John E. Høvik i en pressemelding fra NFKK til havbruksskatteutvalget. Den...

les mer

Oppdrettere og lokalsamfunn i nord er hardt rammet

Det omtales som den verste laksedøden som følge av alger siden 1991. Et tosifret antall millioner kilo laks er tatt av algene. Tallet kommer til å øke i løpet av uken. Algeoppblomstringen tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland. Nå ber...

les mer

Havbruksfondet gir ut anslagsvis 458,5 millioner i 2019

Utbetalingene fra Havbruksfondet for i år er basert på innbetalinger til fondet i 2018. Det anslåtte beløpet på 458,5 millioner er 7 millioner kroner lavere enn tidligere anslått. Det går frem av revidert nasjonalbudsjett som ble presentert 14. mai. - Vi er kjent med...

les mer

Slaktebåt truer arbeidsplasser på land

Det er bra at det nylig ble presisert at utsortering av produksjonsfisk må skje i Norge. Samtidig må myndighetene avstå fra å gi Hav Line varig dispensasjon fra kvalitetsforskriften. Det har siden høsten 2018 pågått en kontinuerlig diskusjon om Hav Lines slaktebåt....

les mer

Arbeidsplasser på land er viktig for fjord- og kystkommunene

- Det er all grunn til å frykte for arbeidsplasser på land, både i fiskeforedlingsindustrien og i berørte næringer, nå når slaktebåten «Norwegian Gannet» er satt i drift – og det med støtte fra både Enova og Kystverket. Det sier daglig leder Anna Ljunggren i NFKK. Det...

les mer

Verdier skapt lokalt må ikke forsvinne i statskassen

Finansminister Siv Jensen måtte svare Stortinget den 13. februar om Regjeringen ønsker å innføre en grunnrenteskatt. Men hun ville ikke forplikte seg til noe nå.   Det var under muntlig spørretime at Senterpartiet ved Geir Pollestad og Marit Arnstad forsøkte å få...

les mer

Hvordan bygge attraktive lokalsamfunn?

Attraktive lokalsamfunn handler om mer enn å tilrettelegge for næringsvirksomhet. -Næringsutvikling handler om å tilby areal og potensielle arbeidstakere, men vel så viktig er det å kunne tilby gode skoler, ledige barnehageplasser, et rikt kulturliv,...

les mer

Havbruksfondet – ny avklaring fra Fiskeridirektoratet

Etter at flere av våre medlemmer har bedt om en avklaring om hvorvidt nabokommuner kan kreve midler fra Havbruksfondet, fordi noe av lokalitetene krysser kommunegrensene, har Fiskeridirektoratet kommet med en klargjøring. Se følgende oppslag fra Fiskeridirektoratet:...

les mer