Alle artikler

Kategorier

Vi inviterer til «hav-i-nar»

Altså: et webinar om havets muligheter og havbrukskommunenes utfordringer og potensiale for utvikling og vekst. Nettverk fjord- og kystkommuner har vært gjennom et særdeles spennende år, med både fremleggelsen av havbruksskatte-utvalget og viktige føringer for...

les mer

Kystrute i opplag utfordrer lokalsamfunnene langs kysten

I forbindelse med nedstengningen av Norge på grunn av koronapandemien reduserte Hurtigruten kraftig sin aktivitet. Hurtigruten la 19. mars i ro alle skipene sine som går langs den norske kysten, med unntak av to skip som går i rute mellom Bodø og Kirkenes. Det er...

les mer

NFKKs høringsuttalese til revidert nasjonalbudsjett

NFKK og Sjømat Norge har levert felles høringsuttalelse til revidert nasjonalbudsjett. Les høringsuttalelsen under:  Sjømat Norge og NFKK ønsker med dette å levere høringssvar til regjeringens fremlagte reviderte nasjonalbudsjett, Meld. St. 2 (2019-2020). Vi er...

les mer

Regjeringen foreslår å innføre produksjonsavgift

– Det er gledelig at regjeringen innfører en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen fra 2022, sier styreleder Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). NFKK har i over ti år arbeidet for at kommunene skal få sin rettmessige andel av verdiskapingen i den...

les mer

NFKK vokser!

Flere og flere ser nytten av å delta i Nettverk fjord- og kystkommuner. Nettverkets arbeid gjennom ti år har gitt resultater og vi er nå svært sentrale i å utforme en ny beskatningsmodell for havbruksnæringen. Jo flere kommuner, jo større gjennomslagskraft. Vi er...

les mer

Kystinfrastruktur er motkonjunkturpolitikk for fremtiden

Uttalelse fra NFKKs årsmøte 2020: Kystinfrastruktur er motkonjunkturpolitikk for fremtiden Koronapandemien har skapt store utfordringer for det norske samfunnet, men det er også en mulighet til å satse mer på viktig infrastruktur. Havet er og blir en viktigere...

les mer

Neste vår med 50 + 1

Det nasjonale havbruksjubileet blir utsatt til neste vår. - Vi ser virkelig frem til å ta igjen dette jubileet. Det bli viktigere enn noen gang å vise hvor viktig havbruk er for Norge, sier Hitraordfører Ole Laurits Haugen. Denne våren er det 50 år siden den første...

les mer

NFKKs årsmøte avholdes digitalt 4. mai

På grunn av den pågående korona-epidemien har styret i NFKK besluttet å avholde årsmøtet digitalt. Årsmøtet finner sted på plattformen Zoom fra 12:00 - 14:00 den 4. mai. Medlemmer har mottatt informasjon om dette per epost. Ta gjerne kontakt med daglig leder Anna...

les mer

Staten må ta ansvar for grønn omstilling av ferjene

- Me reiser med ferje, ikke fordi med kan, men fordi me må, innledet Morten Storebø, styreleder i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, i høring om tiltak for en bedre fergepolitikk. Bakgrunnen for høringen var et representantforslag fra Senterpartiet med formål å sikre...

les mer

Klart flertall mot statlig grunnrente

Et klart flertall av høringsuttalelsen til NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk er imot innføring av en statlig grunnrente og peker på mindretallets forslag som en god og riktig skattemodell.  Da høringsfristen for NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk gikk ut 4....

les mer

– Oppdrettsnæringen har fått bedre kontroll med lakselusa

Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 4. februar hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn. -Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy...

les mer

Gratulerte nyutnevnt fiskeri- og sjømatminister

Geir- Inge Sivertsen fra Senja tar over som fiskeri- og sjømatminister. Daglig leder Anna Ljunggren var på slottsplassen og gratulerte den nyutnevnte statsråden. -For Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) som jobber for å bedre rammevilkårene til kommunene langs...

les mer

Sjømatnæringen vil ha arealleie for oppdrett

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) har kommet til enighet med Sjømat Norge og Norsk Industri  om et felles forslag om å innføre en arealleie for oppdrettsnæringen. Nettverk for fjord og kystkommuner har i mange år kjempet for at vertskapskommuner for oppdrett...

les mer

Ferjetilbudet er underfinansiert

NFKK frykter for samferdselstilbudet i distriktene når ferjetilbudet underfinansieres. Vi har derfor organisert et fergeopprop som nå nærmere 50 ordførere har skrevet under på. Ferjene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene og binder kystsamfunnene...

les mer

Havbruksbeskatning må være forutsigbar og vekstfremmende

Flertallet i Havbruksskatteutvalget har i for liten grad svart på Stortingets bestilling. Vi oppfordrer rikspolitikerne til å se til mindretallets forslag når utredningen skal behandles videre. Det skriver NFKK i en pressemelding som har vært på trykk i flere aviser....

les mer

– Staten tapper kystkommunene

Flertallet i Havbruksskatteutvalget stiller en ufullstendig diagnose og tilbyr feil medisin, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).   NFKK representerer havbrukskommunene i Norge, og reagerer på Havbruksskatteutvalgets...

les mer

Årets utbetaling fra Havbruksfondet er klart

- Årets utbetaling ble for de fleste langt bedre enn forventet. Det er NFKK godt fornøyd med. Vertskommunene bruker mye penger og ressurser på å legge til rette for næringen. Da er det også naturlig at vi får en rimelig andel av avkastningen, sier Ole L. Haugen,...

les mer

Lite oppdrettsnytt i statsbudsjettet

Regjeringen vil bestemme produksjonskapasiteten for laks og ørret i løpet av høsten 2019. Dette vil så legge grunnlaget for bevilgningene til Havbruksfondet i 2020. Det går frem av statsbudsjettet som ble presentert av finansminister Siv Jensen den 7. oktober. Mandag...

les mer

Oppdrett må gagne felleskapet, mener NFKK

– Vi bruker mye penger og ressurser på å legge til rette for slik næring. Da er det også naturlig at vi sitter igjen med noe av avkastningen når oppdretterne er etablert. Det sier Osen-ordfører John E. Høvik i en pressemelding fra NFKK til havbruksskatteutvalget. Den...

les mer

Oppdrettere og lokalsamfunn i nord er hardt rammet

Det omtales som den verste laksedøden som følge av alger siden 1991. Et tosifret antall millioner kilo laks er tatt av algene. Tallet kommer til å øke i løpet av uken. Algeoppblomstringen tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland. Nå ber...

les mer

Havbruksfondet gir ut anslagsvis 458,5 millioner i 2019

Utbetalingene fra Havbruksfondet for i år er basert på innbetalinger til fondet i 2018. Det anslåtte beløpet på 458,5 millioner er 7 millioner kroner lavere enn tidligere anslått. Det går frem av revidert nasjonalbudsjett som ble presentert 14. mai. - Vi er kjent med...

les mer

Slaktebåt truer arbeidsplasser på land

Det er bra at det nylig ble presisert at utsortering av produksjonsfisk må skje i Norge. Samtidig må myndighetene avstå fra å gi Hav Line varig dispensasjon fra kvalitetsforskriften. Det har siden høsten 2018 pågått en kontinuerlig diskusjon om Hav Lines slaktebåt....

les mer

Arbeidsplasser på land er viktig for fjord- og kystkommunene

- Det er all grunn til å frykte for arbeidsplasser på land, både i fiskeforedlingsindustrien og i berørte næringer, nå når slaktebåten «Norwegian Gannet» er satt i drift – og det med støtte fra både Enova og Kystverket. Det sier daglig leder Anna Ljunggren i NFKK. Det...

les mer

Verdier skapt lokalt må ikke forsvinne i statskassen

Finansminister Siv Jensen måtte svare Stortinget den 13. februar om Regjeringen ønsker å innføre en grunnrenteskatt. Men hun ville ikke forplikte seg til noe nå.   Det var under muntlig spørretime at Senterpartiet ved Geir Pollestad og Marit Arnstad forsøkte å få...

les mer

Hvordan bygge attraktive lokalsamfunn?

Attraktive lokalsamfunn handler om mer enn å tilrettelegge for næringsvirksomhet. -Næringsutvikling handler om å tilby areal og potensielle arbeidstakere, men vel så viktig er det å kunne tilby gode skoler, ledige barnehageplasser, et rikt kulturliv,...

les mer

Havbruksfondet – ny avklaring fra Fiskeridirektoratet

Etter at flere av våre medlemmer har bedt om en avklaring om hvorvidt nabokommuner kan kreve midler fra Havbruksfondet, fordi noe av lokalitetene krysser kommunegrensene, har Fiskeridirektoratet kommet med en klargjøring. Se følgende oppslag fra Fiskeridirektoratet:...

les mer

Kjære venner i Fjord- og Kyst-Norge!

Det siste året har i aller høyeste grad vist at det trengs et tverrpolitisk nettverk som jobber mot samme mål: At kystkommunene skal få noe igjen for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Vi kan vise til seire, men vi har også nye utfordringer. Rekordutbetalinger...

les mer

Anna Ljunggren er ny daglig leder for NFKK

Kjell Olav Gammelsæter blir direktør for nye Norske Havner fra årsskiftet. Det gjør at han må takke for seg som daglig leder i NFKK og gi stafettpinnen videre til Anna Ljunggren. - Jeg vil takke for det gode samarbeidet og er glad for at han fortsatt vil bistå...

les mer

Giske kommune fra Sunnmøre nytt medlem i NFKK

Vi gratulerer Giske kommune med medlemskap i nettverket.  Giske hører til på Sunnmøre i Møre og Romsdal, like nord og vest for Ålesund og vest for Haram. I sør ligger kommunene Sula, Hareid og Ulstein. Øya Giske har 8400 innbyggere per 1. januar 2018. Harry Valderhaug...

les mer

Utdelinger fra Havbruksfondet 2018

Fiskeridepartementet presenterte i går tallene på hva som utdeles fra Havbruksfondet i 2018. 2,36 mrd deles ut til kommunene nå i høst. I tillegg skal det deles ut 390 millioner kroner neste år basert på nye lokaliteter.   Dere finner fordelingen pr kommuner her...

les mer

NFKK`s leder utnevnt i viktig utvalg om oppdrettsnæringen

Lederen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og ordfører på Hitra, Ole L. Haugen, er oppnevnt for KS i det nye utvalget som skal vurdere beskatning av oppdrettsnæringen. For NFKK er dette en svært positiv nyhet. Utvalget skal ledes av professor Karen Helene...

les mer

Mer penger i kommunekassa gir mer vekst i oppdrettsnæringen

Styret i NFKK har hatt følgende innlegg på trykk i flere aviser i sommer: Oppdrettere langs norske-kysten bruker våre viktigste naturressurser, store sjøområder som er tilrettelagt og særlig godt egnet for oppdrett av laks og ørret. Dette gir enorm verdiskaping for...

les mer

3,15 milliarder til Havbruksfondet

Onsdag 21. juni var auksjonene av nye oppdrettskonsesjoner ferdig, det ga en inntekt på  ca 2,9 milliarder kroner. I vinter ble det solgt vekst for bortimot 1 milliard kroner. Samlet gir dette en inntekt til Havbruksfondet på omlag 3,15 milliarder kroner. - Det er...

les mer

Viktige innrømmelser overfor kystkommunene!

- Stortingsflertallet har kommet med viktige innrømmelser overfor kystkommunene i spørsmålet om utredning av grunnrenteskatt og produksjonsavgift for oppdrettsnæringen. Kystkommunenes vilkår blir viktige når næringens konkurransefortrinn og beskatning nå skal utredes...

les mer

Laks og ørret på landstrøm kan kutte 360.000 tonn CO2

Bellona har fått utarbeidet en rapport som viser at elektrifisering av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360 000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslipp fra 180 000 personbiler. Og løsningene er tilgjengelige i dag. Se mer om rapporten her

les mer

Auksjon på nye akvakulturtillatelser

Fiskeridirektoratet opplyser at auksjon på nye akvakulturtillatelser vi skje 18. juni i år. Tildelingen er en del av kapasitetsveksten, som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet» for laksetillatelser. Du kan lese mer om forventningene til...

les mer

Høringsuttalelse på oppgaver til fylkeskommunene

Reine i Lofoten. Foto: iStock Høringsfristen på rapporten til det såkalte ekspertutvalget for overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, gikk ut 9. mai. NFKK har kommentert to temaer i sin uttale, forvaltningsmodell for akvakultur og fiskerihavner. I saken...

les mer

Ny rapport om økt foredling av sjømat i Norge

PwC rapporten, «Økt foredling av sjømat og restråstoff i Norge», skal øke kunnskap om muligheten for økt foredling og utnyttelse av restråstoff fra laksenæringen i Norge. Rapporten konkretiserer mulighetsbildet og viser at foredling i Norge kan være lønnsomt. Den...

les mer

Regjeringen vil utrede grunnrenteskatt på havbruk

I en pressemelding fra Finansdepartementet sier regjeringen at den vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020. Det vises blant annet til at dagens ordning trekker inn ekstraordinær avkastning fra nye konsesjoner: «For...

les mer

Sortland kommune er med på laget

Den vakre øykommunen Sortland i Vesterålen blir vårt 76. medlem. Sortland er en kommune og en by i Vesterålen i Nordland. Kommunen omfatter områder på øyene Langøya og Hinnøya. Kommunen grenser i nord mot Øksnes og Andøy, i øst mot Kvæfjord, i sør mot Lødingen og...

les mer

Vi ønsker Agdenes kommune velkommen til NFKK

Jordbærkommunen helt ytterst i Trondheimsfjorden blir vårt 75. medlem. Trøndelagskommunen Agdenes med sine 1 711 innbyggere grenser over sjø mot Hitra, Ørland og Rissa, og over land mot Orkdal og Snillfjord. Den består av Ytre Agdenes (Selva, Valset og Vassbygda),...

les mer

Strandryddeuka 2018

Mange medlemmer i NFKK opplever utfordringene med marin forsøpling. Årlig blir det arrangert strandryddedagen og strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. På årsmøtet i april var det flere som fortalte om tiltak i egen kommune. Noen skulle blant annet ha med...

les mer