Alle artikler

Trapper opp kampen mot rømming og resistent lus

Rømming og lus er to av hovedutfordringene for oppdrettsnæringen i Norge. Regjeringen har vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus og en strategi mot rømming. - Regjeringens strategi mot rømming slår fast at for å redusere genetisk...

les mer

Fem prosent vekst: 63 av omlag 1 000 tillatelser ble benyttet

NFKK er skuffet over resultatet fra MTB-salget. Vi hadde forhåpninger om en større interesse, sier Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, nestleder i NFKK-styret. Onsdag 1. mars gikk fristen ut for å kjøpe 5 prosent ekstra biomasse mot strengere lusegrenser. 63 tillatelser...

les mer

Nye masker i nettverket

NFKK opplever stadig vekst i medlemsmassen. Fjorten nye kommuner har kommet til i 2017. Nå er vi 74 fjord- og kystkommuner i nettverket. Vi er stolte av å presentere våre nyeste medlemmer i NFKK. Er ikke din kommune medlem?  Hamarøy Kommune har et areal på 1 031...

les mer

Ny vekst, stolt historie: Regjeringens havstrategi

Regjeringen har lansert regjeringens havstrategi. Strategiens målsetting er å bidra til størst mulig bærekraftig verdiskapning og sysselsetting. - Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har...

les mer

Lei av å vente på at oppdrettsnæringa skal gi noe tilbake

Oppdrettsnæringa tjener milliarder på eksklusive rettigheter langs hele kysten, men kommunene som legger til rette for næringa, har fått lite tilbake. Hitra-ordfører, Ole L. Haugen leder nettverket for fjord og kystkommuner. Han sier det er slutt på tålmodigheten. -...

les mer

Viktig forslag om nye inntekter til oppdrettskommunene

- SV har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å legge en avgift på 25 øre per produsert kilo oppdrettsfisk. Inntektene skal gå inn i havbruksfondet og fordeles til bl.a. oppdrettskommunene. Dette er et viktig forslag og gode toner for de kommunene som legger til...

les mer

Norge skal bli best på hav

-En arbeidsplass i havbruk gir syv nye. Det sa fiskeriminister Per Sandberg på NFKKs høstsamling den 27. oktober. Ifølge ministeren vil vi om 35 år trolig eksportere mer enn seks ganger så mye sjømat som i dag. -Norges sterkeste fortrinn er samspillet mellom næringen,...

les mer

Nasjonalparkkommunen Sørfold en del av NFKK

Den lille kommunen med det store kulturlivet blir det 62. medlemmet av nettverket. Kulturkommune Sørfold er en kommune i Indre Salten i Nordland. Den grenser i nordvest mot Steigen, i nordøst mot Hamarøy, i sør mot Fauske og i vest/sørvest mot Bodø kommune. I øst...

les mer

Tungtransport involvert i mange trafikkdødsfall

En studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Norge er blant landene i verden med høyest sikkerhet i trafikken, men i ulykker med tunge kjøretøy har Norge omtrent 35 % flere drepte per innbygger enn gjennomsnittet i Europa. For hver tredje trafikkdrepte i...

les mer

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2016

NFKK har sendt inn synspunkter på to saker til revidert nasjonalbudsjett 2016. Havbruksfondet og rydding av havarerte blåskjellanlegg. Følgende «innspill» er sendt til finanskomiteen, næringskomiteen og kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget 30.05.2016....

les mer

Fjerning av eierløse blåskjellanlegg og flomopprydding

I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen på posten med 12 mill. kroner til fjerning av...

les mer

Vil gi meir til oppdrettskommunar

- Det er på tide at kommunane med lakseoppdrett skal få meir igjen for den viktige jobben dei gjer med leggje til rette for næringa, sa fiskeriminister Per Sandberg da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 11.mai. Stortinget har bestemt at 80 prosent av vederlaget...

les mer

Vil frata kommunen ansvaret for tildeling av areal

- Å tro at en kommune skal ta et ansvar for nasjonens fremtid ved å tildele areal, som har betydning skattemessig for hele samfunnet, er å forvente for mye. Kommunene er mest opptatt av det som er nærmest, og knapt nok det, sier Lerøys Stig Nilsen. Dette kom frem...

les mer

Masterplan for marin forskning

Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Fiskeriministeren la sammen med statsminister Erna...

les mer

Høringssvar fra NFKK

NFKK har i dag oversendt sitt høringssvar om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Selv om departementets forslag ikke synes å ramme oppdrettsanlegg direkte, går NFKK imot Finansdepartementets forslag om å unnta produksjonsutstyr og -i...

les mer

Skuffet over at det ikke ble arealavgift til kommunene

Nettverk fjord- og kystkommuner har lenge jobbet for at det skal innføres en arealavgift fra havbruksnæringen til kommunene. NFKK har utarbeidet en modell for dette basert på bruken av den kommunale sjøallmenningen. Modellen var også innrettet slik at den ikke vill...

les mer

Arealavgift: Venstre vil tvinge Aspaker på plass

Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Venstre varsler omkamp for å få innført arealavgift for oppdrettsnæringa. Partiet regner med å ha et stortingsflertall med seg i å tvinge fiskeriministeren til retrett. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) slo tirsdag fast at...

les mer

Pressemelding: Regjeringen går imot stortingsflertallet

Arealavgift fra havbruksnæringen er en forutsetning for vekst i lakseproduksjonen i kommunenes sjøområder. Det var forventet en innføring av arealavgift i revidert statsbudsjett, slik et flertall på Stortinget har gitt uttrykk for at de ønsker. Det er derfor...

les mer

Utmerkelse til Hitra kommune

Ordfører Ole L.Haugen og Hitra kommune mottok europeisk utmerkelse for godt styresett under Kommunalpolitisk Toppmøte 2015. Åtte kommuner fikk europeisk utmerkelse for godt styresett Det er fjerde gang norske kommuner mottar den europeiske utmerkelsen, som ble delt ut...

les mer

Vi ønsker Træna kommune velkommen til NFKK!

Norges eldste fiskevær Træna har meldt seg inn i NFKK. Med sin spesielle geografiske plassering på kanten av storhavet er kommunen særdeles godt egnet til ordinært kystfiske i tillegg til fiskeindustri og fiskeoppdrett. Kommunesenteret med ordfører Per Pedersen ligger...

les mer

Erna, tek du ansvar?

Ole L. Haugen- Statsminister Erna Solberg, eg håpar du vil lytta.   Den eventyrlige veksten i oppdrettsnæringa kan berre fortsetta dersom fjord og kystkommunane får meir igjen for å stille sitt reine og friske vatn til disposisjon for fisken i merdane....

les mer

Utredning om arealavgift

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) spurte tidligere i høst om et møte med de som er ansvarlig for å utrede arealavgift i forbindelse med havbruksmeldingen. Fra departementet møtte avdelingsdirektør Lone Semmingsen, avdelingsdirektør Per Skjeflo, lovrådgiver Ole...

les mer

Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Lønnsom foredling av fisk er et ledd for å bli verdens ledende sjømatnasjon. SINTEF har analysert muligheter og begrensninger i en rapport til Sjømatindustriutvalget. Analysen omfatter hvitfisk, laks og pelagisk fisk og peker på dagens utfordringer og barrierer,...

les mer

Her er presentasjonene fra medlemsmøtet 13. oktober

Presentasjoner fra NFKK medlemsmøte 13. oktober 2014 Kjetil Hestad - Skal vi si nei? Amund Drønen Ringdal - Havbruksmeldingen på vei Jon Arne Grøttum - Refleksjoner fra havbruksnæringen Bjørg Ravlo Rydsaa - KS Bedrift Per-Willy Amundsen - Strandsoneforvaltning Burson...

les mer

Statsbudsjettet 2015

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. I budsjettforslaget er det lagt inn omtale om kompensasjon til kommunene for tilrettelegging av sjøareal til havbruksnæringen. NFKK etterlyser en varig løsning for havbrukskommunene og ser frem...

les mer

Høringssvar: Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse

NFKK har oppfattet at det er fire forhold som er sentral i denne høringen: • Etablerte aktørar vil få tilbod om å utvide kapasiteten (MTB) for gjeldande matfiskløyve for laks, aure og regnbogeaure med 5 prosent. • Det blir sett som vilkår, for heile løyvet som blir...

les mer

Hva vil vi med kystsonen?

Generalsekretæren i fiskarlaget har skrevet et innlegg i Fiskeribladet Fiskaren om hva vi vil med kystsonen. Innlegget illustrerer godt hvilke interesser som må avveies mot hverandre i sjøområdene langs kysten. Her kan du lese innlegget.

les mer

Positivt at kommunene får inntekter fra havbruksnæringen

Regjeringens forslag om vekst i eksisterende havbruksanlegg på fem prosent omfatter inntekter direkte til kommunene. NFKK har lenge jobbet for at kommunene skal tilgodesees. NFKK ser på dagens forslag som en seier for et viktig prinsipp om at kommunene skal få ta del...

les mer

Hvem er det egentlig som eier havet?

Fiskeribladet Fiskaren tar opp et sentralt tema i diskusjonen om bruk av sjøareal. Hvem eier egentlig havet? I denne artikkelen intervjues professor Bjørn Hersoug om temaet og forslaget fra Seinortanken om leie av sjøareal. Les artikkelen her. 

les mer

Møte med statsråden

NFKK har hatt møte med statsråd Elisabeth Aspaker om kommunenes rolle overfor havbruksnæringen og vekst i næringen. Diskusjonen om arealbruk fortsetter i kommunene og behovet for å finne en permanent løsning for kommunene er absolutt tilstede.Fra NFKK møtte Ole L....

les mer

480 millioner til kommunene

Kommunane skal få meir igjen for å leggje til rette for havbruk. Det er gledeleg at vi no kan gje vertskommunane og lokalsamfunnet ein større del av vederlaget som næringa betaler, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 15 av dei 45 grøne oppdrettsløyva som vart...

les mer

Hjelmeland kommune nytt medlem

Hjelmeland kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Nettverket har dermed 56 medlemskommuner og vokser stadig. Veksten i antall medlemmer er viktig i arbeidet for bedre rammevilkår for kystkommunene. Ordfører i Hjelmeland kommune er Trine...

les mer

Omsetning av nye konsesjoner

NOFIMA har gitt ut en rapport som viser at 48 av 64 lakseskonesjoner som ble tildelt i 2009 fremdeles eies av små aktører. 16 er videresolgt til store selskap med høy fortjeneste. 2009 var det de små aktørene som ble tildelt de 64 nye konsesjonene. Nofima har sett på...

les mer

Rekordår for norsk sjømateksport

- 2013 har vært et drømmeår for laksenæringen, men andre deler av norsk sjømatnæring sliter i motbakke, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Eksportverdien av norsk sjømat endte på like i overkant av 61 milliarder kroner i 2013. Det er en økning på 17 prosent fra...

les mer

Rekrutterer nye kommuner

Havforskningsinstituttet rekrutterer nå kommuner til prosjektet "Aktiv forvaltning av marine ressurser". Det er seniorrådgiver Torjan Bodvin som er ansvarlig for det videre arbeidet med prosjketet. Tvedestrand kommune har delatt i samme prosjekt med gode resultater....

les mer

Bred politisk støtte til NFKK

Medlemmene i Nettverk fjord- og kystkommuner fikk møte et sterkt politikerpanel på Gardermoen. Med statssekretær Amund Ringdal fra Nærings- og fiskeridepartementet og lederne fra både Kommunal- og Næringskomiteen på Stortinget, ble det en reell debatt mellom...

les mer

Njåstad leder av kommunalkomiteen

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) gratulerer Helge André Njåstad som leder av kommunalkomiteen på Stortinget. Dette er et viktig verv for kystkommunene. Njåstad var i sin tid som ordfører i Austevoll kommune med på å etablere NFKK. Det er viktig for kystkommunene...

les mer

Ny regjering vil gi inntekter til kommunene

I regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet er det i kapittelet om Fiskeri og havbruk tatt med noen setninger om kommunene. Det står: Kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten....

les mer

Kommunene får 180 millioner kroner fra konsesjonene

Nettverk fjord- og kystkommuner har fått gjennomslag for økonomisk bidrag fra oppdrettsnæringen for bruken av sjøarealene til kommunene. Fire millioner kroner av av vederlaget for nye konsesjoner skal gå til oppdrettskommunen for oppdrettsanlegg. Totalt er det...

les mer

Midlertidig lederskifte i FHL

FHL melder på sine nettsider at Geir Andreassen fratrer stillingen som administrerende direktør 1. oktober. Andreassen går da over i stilling som adm. dir. i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).Fra samme dato konstitueres Trond Davidsen, direktør for...

les mer

Se hvem som tjener penger i fjorden din

NRK har laget en oversikt over oppdrettsanlegg. Du finner oversikten på nettsiden til NRK: Her kan du se hvem som har tillatelse til å drive lakseoppdrett i din fjord, regnskapstallene til selskapet og hvem som eier selskapet.

les mer

– Det er gullbarrer som svømmer i merdene

Mens det selges laks som aldri før, sitter små kystkommuner igjen med småpenger. Det oppdretterne bruker på lokalsamfunnene er frimerke-penger, mener Loppa-ordfører Jan Eirik Jensen (Kystpartiet).Fra Nordkapp til Lindesnes går et belte av oppdrettsanlegg hele veien...

les mer