Sommeren 2016 satte Regjeringen ned et offentlig utvalg for å utarbeide forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget overleverte NOU18:4 «Sjøveien videre – forslag til ny havne- og farvannslov» 1. mars 2018. NFKK har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med at Samferdselsdepartementet arrangert høring på forslaget til ny havne- og farvannslov.

Oppsummert mener NFKK følgende:

• NFKK mener at utvalget ikke har gjort en bred nok utredning og diskusjon når det gjelder de prinsipielle følgene av at staten tar over myndighetsutøvelse i det kommunale farvannet. Hva betyr det for det kommunale selvstyret og hvilke overslag vil det ha på andre kommunale oppgaver og ansvar?

• NFKK mener at ansvaret og myndighet for kommunale sjøområder fortsatt skal ligge hos kommunene, og at finansieringen med anløpsavgift må videreføres, inn til det eventuelt er gjort en grundig vurdering som avklarer og legger frem en bedre løsning enn dagens ordning jf pkt 1

• NFKK mener at flertallsinnstillingen angående utbytte fra havnekapital balanserer interessene til både eierne, havnene, beredskap og nasjonale målsetninger for det regionale og nasjonale transportsystemet på en tilfredsstillende måte.

• NFKK mener at forslaget om å innføre et organisatorisk skille mellom forvaltning av farvann og drift av havnevirksomhet må erstattes av et krav om regnskapsmessig skille.

Høringsnotatet avsluttes slik: En god havne- og farvannslov er viktig for kystkommunene fordi det legger avgjørende rammer for hvordan kystkommunene kan utøve både forvaltning i det kommunale sjøområdet og tilrettelegge for transport og næringsutvikling. Det er derfor viktig at regjeringen går grundig inn i konsekvensene av hvordan en ny lov vil virke på utviklingen av kysten og kystkommunenes rolle i det

Se høringssvaret her:20180615 NFKK Høringssvar HFL